Privacy Policy Stichting Sporten en Bewegen

Stichting Sporten en Bewegen, gevestigd te Swalmen, Beekstraat 12, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan sport en beweegactiviteiten van de stichting

Op het moment van inschrijven bij de stichting leggen wij mogelijk de volgende gegevens vast. Tijdens de deelname kunnen extra keuzes en voorkeuren vastgelegd worden.

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Datum van inschrijven en eventuele datum en reden van opzegging
 • Eventuele rekeningnummer en -houder t.b.v. automatische contributie incasso
 • Aanvullende opmerkingen

Gegevens die door de deelnemer verstrekt worden:

De stichting kan de gegevens die door een deelnemer verstrekt worden voor de volgende doeleinden

gebruiken:

 • Het verwerken van het ‘lidmaatschap’ en/of facturen.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het ‘lidmaatschap’, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, tip, handigheid etc., waarvan de stichting denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle deelname voor de deelnemer.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan onze samenwerking, zoals vastgelegd in een offerte, overeenkomst of opdracht;
 • communicatie over de opdracht, dienstverlening of levering;
 • uitvoeren van de doelstellingen van Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • administratieve en financiële afhandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Functie
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoon/zakelijk
 • E-mailadres
 • Website
 • KvK-registernummer
 • Btw-nummer
 • IBAN

Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Uitvoeren van de doelstellingen van Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving nieuwsbrief en branche gerelateerde informatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • Branche

Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Uitvoeren van de doelstellingen van Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Functie
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoon/zakelijk
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • LinkedIn/zakelijk
 • Twitter/zakelijk
 • Werkzaam bij organisatie

Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Functie
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoon/privé
 • Mobiele telefoon/zakelijk
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Partnergegevens (voor noodgevallen)
 • IBAN
 • Salarisgegevens
 • Paspoort kopie
 • BSN-nummer

Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de ICT infrastructuur;
 • het verzorgen van een CRM programma;
 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het verzorgen van werknemersverzekeringen;
 • Het verzorgen van (digitale) marketing;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk  erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul

Beekstraat 12

6071 CC Swalmen

info@sportenenbewegen.nl