Beleidsplan

St. Sporten en Bewegen

Swalmen Boukoul

Postadres: Beekstraat 12, 6071 CC Swalmen

Bezoekadres: Sportpark “de Bosberg”, Sportparklaan 4, 6071 RA Swalmen

E-mail: info@stichtingsportenenbewegen.nl

BELEIDSPLAN 2022-2025

Naam Stichting Sporten en Bewegen

RSIN Nummer 862855007

KvK 83388524 

Referentie:     Beleidsplan 2022-2025 

Datum:           4 april 2022

Status:           Definitief, goedgekeurd

Auteur:           Bestuur Stichting Sporten en Bewegen

1.                  Inleiding

In juli 2021 is de Stichting Sporten en Bewegen opgericht (hierna “de Stichting”).

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode april 2022 – december 2025.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  

Missie en Visie

1.1 Missie

Het bevorderen van welzijn en vitaliteit van jongeren en volwassenen om zo de sociale betrokkenheid te bewerkstelligen en met name kansarme groepen uit hun isolement te halen.

1.2. Visie

De Stichting zet zich in om bij te dragen aan de realisatie van de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die helpen naar een inclusieve samenleving die welvaart en welzijn mogelijk maakt door goede koppeling van alle economische, sociale en ecologische ambities. Sporten en bewegen kan – dankzij het grote bereik en aantrekkingskracht – o.a. bijdragen aan het ontwikkelen van deze doelen op het gebied van armoede, onderwijs, gelijkheid, klimaatverandering, vitaliteit en ondersteunen kansarme jongeren. Sporten en bewegen wordt vanuit de Stichting gebruikt ter realisatie van een deel van deze doelstellingen. Voor een inhoudelijke toelichting van de SDG’s verwijzen wij u naar www.unric.org.

Om bovengenoemde doelen te bereiken, organiseert de Stichting in samenwerking met de gemeente Roermond en andere maatschappelijke instellingen, laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten voor de genoemde doelgroepen om zo de sociale betrokkenheid te bevorderen.

Ons werkgebied betreft de dorpen Swalmen, Boukoul en Asselt.

2.                  Ambities

In de looptijd van dit beleidsplan stelt de stichting zich ten doel sociale activiteiten op te starten die vitaliteit en welzijn verbeteren en een bijdrage kunnen leveren aan een deel van de SDG’s. Sporten en samen bewegen is een laagdrempelige manier om dit te bereiken.

2.1 Doelen

SDG 1,  Geen Armoede:

Mensen met een lagere opleiding, zijn minder vaak betrokken bij sociale activiteiten of lid van een vereniging. Bovendien ervaren zij meer belemmeringen om aan sociale activiteiten deel te nemen. Ook voldoen mensen met een lage sociaaleconomische status minder vaak aan de beweegrichtlijn. Wij willen dit doorbreken door sporten en bewegen gratis aan te bieden. Wij hebben nauw overleg met de gemeente en waar nodig maken we gebruik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

SDG 3, Goede Gezondheid, vitaliteit en Welzijn:

Volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad moeten volwassenen per week minstens tweeënhalf uur matig intensief bewegen en twee keer spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren. Daarbij is meer bewegen beter. Het inzetten van sport en bewegen is – vanwege de grote gezondheidseffecten en het relatief goedkope karakter – een effectieve beleidsstrategie voor gemeenten, voor preventie en behandeling van chronische ziekten. En levert hiermee een grote bijdrage aan de maatschappelijke waarde per persoon.

Volgens het RIVM ondervinden met name doelgroepen met een lage sociaaleconomische status de volgende belemmeringen om te sporten en bewegen:

  • Het blijkt onder andere dat zij behoefte hebben aan een laagdrempelig en goedkoop sportaanbod.
  • Daarnaast willen zij niet direct ergens aan vast zitten en is een integrale aanpak vanuit verschillende domeinen aan te raden.
  • Daarbij is de onbekendheid en gebrek aan ervaring met de verenigingscultuur een belemmering.

Om een goede gezondheid voor iedereen te waarborgen is het belangrijk dat we het sportbeleid per levensfase aanpassen. Iedere fase in het leven kent andere knelpunten en belemmeringen om te sporten en bewegen. Door hier met het juiste aanbod op in te spelen, worden de knelpunten per doelgroep beperkt en iedereens gezondheid bevordert.

SDG 4, Kwalitatief onderwijs voor iedereen:

Lichamelijke opvoeding, lichaamsbeweging en spel kunnen kinderen en jongeren motiveren naar school te gaan en deel te nemen aan formeel en informeel onderwijs. Het blijkt namelijk dat gebrek aan betrokkenheid een risicofactor is voor vroegtijdige schoolverlating. Daarbij gaat het zowel om de betrokkenheid van leerlingen als die van hun ouders. Een sportinterventie die aansluit op de belevingswereld van de kinderen kan het vroegtijdig schoolverlaten beperken. Maar het is ook van belang om de ouders er vroegtijdig bij te betrekken (Elfring, van Deelen & Steenbergen, 2012).

SDG 5 & 10, Gendergelijkheid en Ongelijkheid verminderen

Op het gebied van gendergelijkheid blijkt gelukkig dat mannen en vrouwen evenveel sporten, alleen liggen de interesses anders. Op het gebied van sportbesturen loopt de deelname van vrouwen nog fors achter.

Nog steeds blijkt dat vrouwen, personen met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opleidingsniveau of lage sociaaleconomische status minder vaak lid zijn van een sportvereniging

En dus is het belangrijk dat de sportwereld zich inzet voor gelijke behandeling. Bij inclusief sporten gaat het erom dat iedereen met plezier kan meedoen, zich welkom voelt, geaccepteerd wordt, niet wordt uitgesloten en een eigen sportkeuze kan maken. Om dit te bereiken moet de sportwereld zich bewust zijn van de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.

SDG 8, Eerlijk werk en economische groei

Sport is een uitermate geschikt middel om mensen te begeleiden naar deelname in de samenleving en uiteindelijk naar arbeidsparticipatie. Dat kan heel relevant zijn, als onze gemeente veel werkzoekenden telt. Er zijn verschillende voorbeelden en interventies waaruit blijkt dat sport en bewegen kansen biedt voor arbeidsreïntegratie. Sportinterventies kunnen leiden tot minder sociale isolatie, deelname aan georganiseerde activiteiten en als laatste stap betaald werk.

2.2 Projecten

Bij de projecten die de Stichting organiseert is het uitgangspunt dat dit een bijdrage moet leveren aan een van de SDG’s.

Sport- en spelmiddagen voor schoolgaande jeugd:

Op de woensdagmiddagen starten we met sport- en spelmiddagen voor leerlingen van de basisscholen. E.e.a. gebeurt in samenwerking met Sportservice Roermond op Sportpark de Bosberg. Deelname is gratis en biedt daardoor ook voor kansarme jongeren de mogelijkheid om welzijn, vitaliteit en gezonde levensstijl te verbeteren. Hiermee levert deze activiteit een bijdrage aan meerdere van bovengenoemde SDG’s.

Spelbegeleiding BSO:

Onderzoeken of het mogelijk is om voor kinderen van de buitenschoolse opvang sport en spel activiteiten aan te bieden op Sportpark de Bosberg. Deze activiteit is met name gericht op het meer laten bewegen van kleine kinderen en levert een bijdrage aan SDG 3.

Jeugdfonds Sport Limburg:

Het Jeugdfonds Sport Limburg betaalt de contributie en/of kleding voor de sportclub voor kinderen tot achttien jaar die opgroeien in een gezin in armoede.

Door in teamverband te bewegen, doen kinderen waardevolle contacten op met leeftijdsgenootjes. Ook leren ze omgaan met winst en verlies, en werken ze door het sporten aan hun zelfvertrouwen. En voor anderstalige kinderen, bijvoorbeeld vluchtelingen, helpt samen sporten bij het integreren en het leren van de Nederlandse taal. Het project dient gerealiseerd te worden middels een structuur waarbij ism de basisscholen en het jeugdfonds op een actieve wijze de doelgroep benaderd wordt. Vanuit de stichting zal een bemiddelende en actief wervende werkgroep gerealiseerd worden die ondersteund wordt dmv het intermediair schap van de basisscholen en de begeleiding vanuit het Jeugdfonds. De stichting wil middels dit project actief bijdragen aan SDG 1, 3, 5 & 10.

Seniorenfitness:

In het kader van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen), onderzoeken of er behoefte onder de senioren bestaat om op Sportpark de Bosberg, onder professionele begeleiding, te sporten c.q. fitnessen. De Stichting wil sporten faciliteren voor ouderen die alleenstaand zijn of onvoldoende financiële middelen hebben. Doel is het verhogen van het welzijn, verlagen van uitgaven aan gezondheidszorg en verlagen van behoefte aan ouderzorg. Dit ondersteunt met name SDG 1 en 3.

Aanleg van een multifunctioneel sportveld:

Op dit moment wordt voor de sport- en spelmiddagen gebruik gemaakt van de voetbalvelden op Sportpark de Bosberg. Aangezien de voetbalvelden slechts een beperkt aantal uren gebruikt mogen worden en men weersonafhankelijk wil zijn, is het wenselijk een multifunctioneel kunstgras sportveld aan te leggen. Goede faciliteiten zijn een vereiste om de eerdergenoemde doelen te realiseren en dragen hierdoor bij aan de SDG’s.

Uitbrengen Sporten en Bewegen Magazine:

Middels dit magazine willen we de Stichting en haar activiteiten in Swalmen en Boukoul promoten bij de lokale bevolking met als doel kansarme groepen uit hun isolement te halen en hun deel te laten nemen aan sociale activiteiten zodat vitaliteit en welzijn toenemen.

Ondersteunen stichtingen en verenigingen:

Door samenwerking met de lokale partijen probeert de Stichting een breed draagvlak binnen Swalmen en Boukoul te creëren van waaruit ondersteuning aan deze stichtingen en verenigingen kan worden gegeven.

2.3 Verantwoording

Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op welke aan het Bestuur worden aangeboden.

Voor de aanleg van het multifunctioneel sportveld en het hierbij behorende groot onderhoud zal de Stichting gelden reserveren voor besteding in toekomstige jaren.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Eventuele overschotten in enig boekjaar worden benut voor realisatie van doelstellingen in de daaropvolgende jaren.

De Stichting hanteert het vier-ogen-principe voor uitgaven boven een bepaald bedrag. De details hiervan zijn opgenomen in het “Handboek Goed Bestuur” welk is opgesteld in lijn met de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

2.4 Fondsenwerving

De benodigde fondsen worden gevormd door:

  • Aanvragen subsidies en bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Het afsluiten van sponsorovereenkomsten
  • Donaties vanuit het bedrijfsleven, steeds meer bedrijven hebben een sociaal fonds die een bijdrage willen leveren aan een of meer van de SDG’s
  • Lokale sociale verenigingen
  • Bijdragen van de stichtingen c.q. organisaties indien de Stichting Sporten en Bewegen activiteiten waarneemt voor deze stichtingen en deze hiervoor een bepaalde vorm van bijdrage voor ontvangen.

3.            Kansen & Bedreigingen


Kansen

Het sterke punt van de Stichting bij het realiseren van zijn doelstelling is dat, de doelstellingen aansluiten bij de SDG’s van de Verenigde Naties welke in sterke mate ondersteund worden door overheidsbeleid. De overheid heeft echter onvoldoende mankracht om e.e.a. ten uitvoer te brengen, maar is wel bereid tot financiële bijdragen.

Steeds meer ondernemingen onderschrijven de SDG’s en willen een bijdrage leveren aan verbeteren van duurzaamheid, vitaliteit en het welzijn.

Bedreigingen

De Stichting is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers, welke steeds moeilijker te vinden zijn, kan de Stichting niet existeren.

Voor financiële bijdragen is de Stichting afhankelijk van gemeentelijke bijdragen en sponsoring, als deze wegvallen vormt dit een bedreiging voor het voortbestaan van de Stichting

4.            Strategisch stappenplan

  • Inventariseren welke lokale partijen ons initiatief ondersteunen en behoefte hebben aan samenwerking. Gereed 1e kwartaal 2022.
  • Overleg met lokale basisscholen. Gereed 1e kwartaal 2022.
  • Samenwerking met Buitenschoolse Opvang om te beoordelen in welke mate de stichting sport- en spelactiviteiten kan organiseren in samenwerking met de BSO.
  • Uitbrengen magazine. Gereed 1e kwartaal 2022.
  • Ontwikkelen website en inzetten van sociale media. Gereed 1e kwartaal 2022.
  • Opstarten sport- en spelactiviteiten voor de jeugd op de woensdagmiddagen. Gestart per september 2021 met ondersteuning van Sportservice Roermond.
  • Aanvragen ANBI-status. Gereed 2e kwartaal 2022.
  • Opstarten sport- en spelactiviteiten voor senioren. Planning 2e kwartaal 2022.
  • Aanleg multifunctioneel sportveld. Planning najaar 2023.

Fondsenwerving

  • Voor de opstartkosten wordt een gemeentelijke bijdrage van de gemeente Roermond gevraagd.
  • Afhankelijk van het soort activiteiten, kan van deelnemende organisaties een bijdrage gevraagd worden in de vorm van personele bijdragen.
  • Voor de aanleg van het multifunctionele sportveld wordt actief gezocht naar sponsorbijdragen vanuit het bedrijfsleven.

5.            Organisatie en bestuurlijke zaken

Vertegenwoordiging

De Stichting heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit 5 leden. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur of door 2 gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Daarnaast kan het Bestuur een volmacht geven om anderen de stichting te laten vertegenwoordigen.

Per 1 april 2022 bestaat het Bestuur uit de volgende personen:

  • Bram Verhaegen, voorzitter;
  • Ernst-Jan Meerbeek, secretaris;
  • Roger Hendriks, penningmeester;
  • Aziz Mahnin, algemeen bestuurslid;
  • Ruud Janssen, algemeen bestuurslid.

Vergoeding

De bestuurders ontvangen geen beloningen voor hun bestuurstaken.

Tegenstrijdig belang

Als een bestuurslid vermoedt dat er sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdig belang meldt hij/zij dat direct aan de overige bestuursleden.

Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het mogelijke tegenstrijdige belang met alle andere bestuursleden.

Bij een tegenstrijdig belang neemt dat bestuurslid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming bij dat onderwerp.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert 10 tot 12x keer per jaar.

Raad van toezicht

Onze Stichting heeft geen Raad van toezicht/Commissarissen.

ANBI en WBTR

De Stichting heeft de zogenaamde ANBI-status aangevraagd. Dat wil zeggen dat de Stichting door de belastingdienst erkend wordt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat enerzijds donaties geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en anderzijds het voor derden duidelijk is dat de stichting voldoet aan inrichtingseisen welke voor de ANBI-status gelden.

Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) welke is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle stichtingen en verenigingen moeten aan deze wet voldoen. De statuten van de Stichting zijn opgesteld conform de richtlijnen van de WBTR. Als aanvulling op de WBTR heeft de Stichting een “Handboek Goed Bestuur” opgesteld.