De Stichting

Sporten en bewegen heeft een positief effect op de gezondheid. Wie letterlijk en figuurlijk in beweging blijft, heeft minder kans op diverse fysieke én mentale aandoeningen. Niet alleen is sporten en bewegen goed voor lichaam en geest. Het heeft ook een gunstig effect op de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Denk aan het opbouwen van (zelf)vertrouwen, doelmatig werken en leren samenwerken in een team. Daarnaast mag het sociale aspect van (samen) sporten niet worden onderschat. Sporten en bewegen gaat verveling tegen en zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, waardoor vriendschappen kunnen ontstaan.

Ondanks al deze positieve gevolgen, sport of beweegt nog minder dan de helft van de inwoners van Swalmen en Boukoul één keer per week. Dat kan en moet beter! Onze stichting werd in juli 2021 opgericht. Als stichting willen we bijdragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals. Want sporten en bewegen zijn middelen om onze doelen, zoals meer welzijn en vitaliteit, te behalen. Daarom zetten wij ons in voor meer sportieve activiteiten in onze gemeenschap. Want sporten en bewegen kan bijdragen aan het ontwikkelen van de zeventien doelen op het gebied van armoede, onderwijs, gelijkheid, klimaatverandering, vitaliteit en het ondersteunen van kansarme jongeren.

Wat was de aanleiding om de stichting op te richten?
Veel mensen halen de dagelijkse beweegnorm (zie kader) vaak niet. Dat is niet alleen in onze gemeenschap het geval, maar een landelijke tendens. In een lokaal Sportakkoord van de Gemeente Roermond blijkt echter dat de gemeente ver beneden de landelijke gemiddelden scoort; minder dan de helft van de inwoners van Swalmen en Boukoul ouder dan 19 jaar sport of beweegt één maal per week. En slechts 1 op de 5 kinderen is aangesloten bij een (sport)vereniging. Cijfers die beduidend lager liggen dan de landelijke cijfers! Dat feit was voor enkele betrokken inwoners van Swalmen en Boukoul de aanleiding om in de zomer van 2021 een stichting op te richten die wil bijdragen aan de Sustainable Development Goals, waarvoor sporten en bewegen in onze dorpen als middel wordt ingezet. De samenstelling van het bestuur van de stichting is zorgvuldig gekozen en kenmerkt zich door veelzijdigheid van de achtergrond van de vijf bestuursleden.

Wat wil de stichting realiseren in Swalmen/Boukoul?

In de praktijk streven we naar een rol waarbij de stichting Sporten en Bewegen ondersteunend, begeleidend en coördinerend optreedt tussen of met bestaande verengingen, (overheid)instanties en het bedrijfsleven. In 2021 hebben we persoonlijk gesproken met alle verenigingen in onze gemeenschap. Tijdens deze gesprekken hebben we goed geluisterd naar de uitdagingen en toekomstvisies van de verenigingen. Naast de verenigingen zijn er ook nauwe banden met de gemeente Roermond gelegd,  met de Dorpsraad in Swalmen en het basisonderwijs in de dorpen. Daarnaast zijn we de contacten met het bedrijfsleven aan het intensiveren. Zo kunnen we ons beleid voor de komende jaren bepalen en bijsturen.

Op welke wijze krijgen deze plannen vorm?

Ons eerste project hebben we in nauwe samenwerking met de basisscholen en Sportservice Roermond gerealiseerd. Het gaat om de Sport en Spelmiddag voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 met als doel hun motoriek en beweeglijkheid te stimuleren. Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om naast school bij een vereniging actief te zijn.

Door deze gratis activiteit wordt iedere woensdag van twee tot vier uur voor alle kinderen een gevarieerd Sport en Spelprogramma gegeven door professionele vakleerkrachten. Inmiddels hebben we deze middagen nu bijna negen maanden georganiseerd, samen met onze partners: de Dorpsraad, Sportservice Roermond en Postcode Loterij Buurtfonds. We kunnen concluderen dat er inderdaad een grote behoefte aan is: 1 op de 8 kinderen in onze dorpen neemt inmiddels deel aan deze leuke en kosteloze activiteit! Uiteraard zijn ook kinderen met een beperking welkom. En sinds kort nemen ook enkele Oekraïense kinderen deel aan deze activiteit. Het is mooi te zien dat iedereen heerlijk samen sport, speelt en plezier heeft! Bij deelname kunnen de kinderen ook nog eens sparen middels een stempelkaart voor een leuke, sportieve attentie.

Wat gebeurt er nog meer de komende tijd?
Naast de Sport en Spelmiddag hebben we diverse anderen plannen en ideeën vormgegeven.

Zo staat voor eind 2022, begin 2023 het Sport en Beweegevent op de kalender. Tijdens dit evenement zal heel Swalmen en Boukoul in het teken staan van dit thema! Gedurende de dag kunnen sportverenigingen zich presenteren. Tijdens deze ‘open dag’ geven de verenigingen grotendeels een eigen invulling aan het programma. De interesse in deelname aan het event is groot. Maar er staat nog veel meer op stapel. Zo werken we actief samen met de basisscholen, die een intermediair-functie voor het Jeugdfonds Sport Limburg gaan vervullen. Dit Jeugdfonds betaalt de contributie en/of kleding voor de sportclub voor kinderen tot achttien jaar die opgroeien in een gezin in armoede.

Worden er ook activiteiten voor senioren georganiseerd?

We focussen ons zeker niet alleen op de jeugd; in het kader van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen), onderzoeken we of er behoefte onder de senioren bestaat om onder professionele begeleiding te sporten c.q. bewegen. De Stichting wil sporten faciliteren voor iedereen, dus niet alleen voor diegenen die dat niet kunnen betalen.

Wat zijn de verdere plannen voor de toekomst?

Naast het organiseren van activiteiten voor jong en oud, kijken we naar de aanleg van een multifunctioneel sportveld. We vinden het wenselijk een multifunctioneel kunstgras sportveld aan te leggen waar we 365 dagen per jaar gebruik van kunnen maken. Goede faciliteiten zijn een vereiste om onze doelen te realiseren!

Waarom werkt de stichting actief samen met (lokale) zakelijke partners?

Als stichting werven wij onze fondsen middels subsidieregelingen en lokale sponsoring.

Daarnaast hebben we al succesvol contact gelegd met het Buurtfonds en zijn we in gesprek met enkele andere fondsen. Het maatschappelijke belang voor het bedrijfsleven om veelal lokaal actief te zijn wordt steeds groter. Vanuit de overtuiging dat we als stichting bruggen kunnen slaan, zijn wij op zoek naar partners, groot of klein, die met ons willen samenwerken. Samen kunnen we onze doelen realiseren om welzijn en vitaliteit in Swalmen en Boukoul te bevorderen!